Algemene voorwaarden Angelogym:

  1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren of te verzenden.
  2. Bij elke inschrijving betaalt de klant € 15,- eenmalige inschrijfkosten. Een persoon die na opzegging opnieuw een abonnement wil afsluiten bij Angelogym is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
  3. Een abonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd. In het geval er geen sprake is van een tijdige opzegging worden abonnementen verlengd volgens hierna volgende omschrijving:
   Abonnementen met een looptijd van 3 maanden, 6 maanden of een jaar worden zonder tijdige opzegging verlengd. Dit blijft van kracht totdat een tijdige opzegging plaatsvindt.
   het abonnement is dan maandelijks opzegbaar, waarbij alsnog rekening gehouden wordt met één maand opzegtermijn.
  4. Opzeggen is alleen schriftelijk of via mail mogelijk. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte opzegging via internet wordt te allen tijde een bevestiging gestuurd.
  5. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
  6. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van Angelogym blijft de klant verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting.
  7. Tijdelijk bevriezen in geval van een zwangerschap, operatie, blessure of ziekte is mogelijk (maximaal 3 maanden). Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring. De bevriezing start bij ontvangst van deze doktersverklaring.
  8. Angelogym behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag klanten te weigeren en abonnementen voortijdig / per direct te beëindigen.
  9. Angelogym behoudt zich het recht voor om de gym te sluiten tijdens de bouwvakvakantie met een  maximum van 4 weken en  tijdens de kerstvakantie met een  maximum van 2 weken per jaar m.u.v. feestdagen en tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties, zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.
  10. Bij ondertekening verklaart de klant de door Angelogym opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en is zich bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de huisregels de toegang tot de gym zal worden geweigerd.
  11. De klant verklaart bij het ondertekenen gezond genoeg te zijn om mee te doen aan de lessen die bij Angelogym gegeven worden.
  12. Angelogym is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct of indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden.
  13. Bij een wijziging in de contact- en/ of adresgegevens is de klant zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de klant.
  14. Angelogym is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers noch voor kwetsuren welke ontstaan door het achterhouden van medische informatie bij inschrijving. Ook niet voor ongevallen en kwetsuren die tijdens de lessen zijn ontstaan.
  15. Bij ondertekening geeft men toestemming tot het automatisch incasseren van het door het lid opgegeven rekeningnummer. In de eerste week van de maand zal er getracht worden te incasseren. Lukt het incasseren niet, zal er €2 incassokosten in rekening worden gebracht bij de volgende incasso.
  16. Bij contante betalingen voor abonnementen dient vóór aanvang van elk nieuwe abonnementsperiode het verschuldigde abonnementstermijn voldaan te zijn. (3 maanden vooruit)
  17. Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats.
  18. Angelogym behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is de club gerechtigd gesloten te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de club gesloten is op deze dagen of tijden.
  19. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard ook bij Angelogym is geheel voor eigen risico van het lid. Angelogym en alle medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijk voor door het lid of derden geleden schade
  20. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Angelogym, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid is te wijten.
  21. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de club en hiernaar te handelen. De huisregels hangen in de club en zijn te downloaden van de website www.angelogym.nl
  22. Angelogym behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
  23. Een lid kan bij Angelogym vragen om een uitbreiding of vermindering van het abonnement . Doorgaans gaat dit de volgende maand in. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
  24. Ringsporten zijn full/contact sporten, indien u zich hier voor heeft ingeschreven, weet u dat blessures kunnen voorkomen, Angelogym is dan ook niet aansprakelijk voor dergelijke ongevallen.
  25. Alle nieuwtjes, feestdagen en belangrijke veranderingen zijn te vinden op de site www.angelogym.nl. Ook hangt in de gym een whiteboard waarop allerhande informatie gevonden kan worden.
  26. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Angelogym zijn opgenomen. Wij gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens.
  27. Angelogym behoudt zich het recht voor eenieder de toegang tot het complex te weigeren.
  28. Huisdieren zijn verboden.
  29. Bezoekers mogen de kleedkamers niet betreden zonder toestemming van een Angelogym medewerker.
  30. Roken en drugs zijn verboden in de gym.
  31. Angelogym biedt de mogelijkheid om 1 proefles te volgen, niet meer.
  32. Na aanmelding dient ieder lid over een volledige uitrusting te beschikken.
  33. Van elk lid wordt een digitale foto genomen, dit wordt alleen voor adminsitratieve doeleinden gebruikt.
  34. Persoonsgegevens die wij verwerken
   Angelogym verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

   Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
   - Voor- en achternaam
   - Geslacht
   - Geboortedatum
   - Adresgegevens
   - Telefoonnummer
   - E-mailadres
   - Bankrekeningnummer

  35. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

  36.  

   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
   Angelogym verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
   - Het afhandelen van uw betaling
   - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
   - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  37. Geautomatiseerde besluitvorming
   Angelogym neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Angelogym) tussen zit. Angelogym gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

   [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

  38. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

   Angelogym bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

   (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
   Personalia > Bewaartermijn > Reden
   Adres > Bewaartermijn > Reden
   Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

  39. Delen van persoonsgegevens met derden

   Angelogym verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Angelogym blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  40. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
   Angelogym gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  41. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Angelogym en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

   U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

   Angelogym wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  42.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
   Angelogym neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.