Algemene voorwaarden Angelogym:

  1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren of te verzenden.
  2. Bij elke inschrijving betaalt de klant € 15,- eenmalige inschrijfkosten. Een persoon die na opzegging opnieuw een abonnement wil afsluiten bij Angelogym is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
  3. Een abonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd. In het geval er geen sprake is van een tijdige opzegging worden abonnementen verlengd volgens hierna volgende omschrijving:
   Abonnementen met een looptijd van 3 maanden, 6 maanden of een jaar worden zonder tijdige opzegging verlengd. Dit blijft van kracht totdat een tijdige opzegging plaatsvindt.
   het abonnement is dan maandelijks opzegbaar, waarbij alsnog rekening gehouden wordt met één maand opzegtermijn.
  4. Opzeggen is alleen schriftelijk of via mail mogelijk. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte opzegging via internet wordt te allen tijde een bevestiging gestuurd.
  5. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
  6. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van Angelogym blijft de klant verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting.
  7. Tijdelijk bevriezen in geval van een zwangerschap, operatie, blessure of ziekte is mogelijk (maximaal 3 maanden). Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring. De bevriezing start bij ontvangst van deze doktersverklaring.
  8. Angelogym behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag klanten te weigeren en abonnementen voortijdig / per direct te beëindigen.
  9. Angelogym behoudt zich het recht voor om de gym te sluiten tijdens de bouwvakvakantie met een  maximum van 4 weken en  tijdens de kerstvakantie met een  maximum van 2 weken per jaar m.u.v. feestdagen en tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties, zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.
  10. Bij ondertekening verklaart de klant de door Angelogym opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en is zich bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de huisregels de toegang tot de gym zal worden geweigerd.
  11. De klant verklaart bij het ondertekenen gezond genoeg te zijn om mee te doen aan de lessen die bij Angelogym gegeven worden.
  12. Angelogym is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct of indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden.
  13. Bij een wijziging in de contact- en/ of adresgegevens is de klant zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de klant.
  14. Angelogym is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers noch voor kwetsuren welke ontstaan door het achterhouden van medische informatie bij inschrijving. Ook niet voor ongevallen en kwetsuren die tijdens de lessen zijn ontstaan.
  15. Bij ondertekening geeft men toestemming tot het automatisch incasseren van het door het lid opgegeven rekeningnummer. In de eerste week van de maand zal er getracht worden te incasseren. Lukt het incasseren niet, zal er €2 incassokosten in rekening worden gebracht bij de volgende incasso.
  16. Bij contante betalingen voor abonnementen dient vóór aanvang van elk nieuwe abonnementsperiode het verschuldigde abonnementstermijn voldaan te zijn. (3 maanden vooruit)
  17. Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats.
  18. Angelogym behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is de club gerechtigd gesloten te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de club gesloten is op deze dagen of tijden.
  19. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard ook bij Angelogym is geheel voor eigen risico van het lid. Angelogym en alle medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijk voor door het lid of derden geleden schade
  20. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Angelogym, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid is te wijten.
  21. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de club en hiernaar te handelen. De huisregels hangen in de club en zijn te downloaden van de website www.angelogym.nl
  22. Angelogym behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
  23. Een lid kan bij Angelogym vragen om een uitbreiding of vermindering van het abonnement . Doorgaans gaat dit de volgende maand in. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
  24. Ringsporten zijn full/contact sporten, indien u zich hier voor heeft ingeschreven, weet u dat blessures kunnen voorkomen, Angelogym is dan ook niet aansprakelijk voor dergelijke ongevallen.
  25. Alle nieuwtjes, feestdagen en belangrijke veranderingen zijn te vinden op de site www.angelogym.nl. Ook hangt in de gym een whiteboard waarop allerhande informatie gevonden kan worden.
  26. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Angelogym zijn opgenomen. Wij gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens.
  27. Angelogym behoudt zich het recht voor eenieder de toegang tot het complex te weigeren.
  28. Huisdieren zijn verboden.
  29. Bezoekers mogen de kleedkamers niet betreden zonder toestemming van een Angelogym medewerker.
  30. Roken en drugs zijn verboden in de gym.
  31. Angelogym biedt de mogelijkheid om 1 proefles te volgen, niet meer.
  32. Na aanmelding dient ieder lid over een volledige uitrusting te beschikken.
  33. Van elk lid wordt een digitale foto genomen, dit wordt alleen voor adminsitratieve doeleinden gebruikt.